پیشنهاد برگزاری کارگاههای آموزشی
نحوه پیشنهاد برگزاری کارگاههای آموزشی در روز برگزاری کنفرانس.

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان