لیست مقالات ثبت شده تا مورخه 99/12/6
لیست مقالات پذیرش شده که واریز هزینه و ثبت نام نهایی آنها تا تاریخ 99/12/06 انجام شده است.

لیست مقالات پذیرش شده که واریز هزینه و ثبت نام نهایی آنها تا تاریخ 99/12/6 انجام شده و مستندات مربوطه بطور کامل به دست دبیرخانه کنفرانس رسیده است، در اینجا قابل مشاهده است. لطفا در صورتیکه واریز هزینه و ثبت نهایی مقاله خویش را انجام دادید ولی در لیست فوق نیامده است، در اسرع وقت از طریق ایمیل کنفرانس dcbdp@azaruniv.ac.ir موضوع را پیگیری نمائید.

نویسنده: دکتر مهدی هاشم زاده
تاریخ نگارش:1399/12/6

نام و نام خانوادگی :
ایمیل:
عدد تصویر:
نظر شما:


پوستر کنفرانس گروه تلگرامی کنفرانس گروه واتساپی کنفرانس

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان