تاریخهای مهم برای پژوهشگران در

ششمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ

6th National Conference on Distributed Computing and Big Data Processing

 

 مهلت ارسال مقاله‌ها

1399/10/30

مهلت ارسال مقالات تا تاریخ 99/11/15 تمدید شد.

 مهلت پيشنهاد کارگاه آموزشی

 1399/11/30

 اعلام نتايج داوري مقاله‌ها

نتایج مقالات ارسال شده در دوره اول (تا تاریخ 99/10/30) حداکثر تا تاریخ 1399/11/20 اعلام خواهد شد.

نتایج مقالات ارسال شده در دوره تمدید (تا تاریخ 99/11/15) حداکثر تا تاریخ 1399/11/28 اعلام خواهد شد.

 ارسال نسخه ویرایش شده نهایی و واریز هزینه ثبت نام

 1399/12/1

 روز برگزاري کنفرانس

1399/12/13

 

 

پوستر کنفرانس گروه تلگرامی کنفرانس گروه واتساپی کنفرانس

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان