1

لیست مقالات ثبت شده تا مورخه 99/12/6
لیست مقالات پذیرش شده که واریز هزینه و ثبت نام نهایی آنها تا تاریخ 99/12/06 انجام شده است.
آموزش ویدیویی سامانه مجازی کنفرانس
راهنمای تصویری نحوه کار با سامانه مجازی کنفرانس
فایل ارائه مقالات
ارائه کنندگان مقالات کنفرانس لطفا برای ارائه مقالات خویش ترجیحا از فایل پاورپوینت استفاده نمایند.
نتایج داوری مقالات
نتایج کلیه مقالات ارسال شده به کنفرانس به ایمیل نویسندگان محترم ارسال شده است.
چاپ مقالات منتخب کنفرانس در نشریه
چاپ مقالات منتخب کنفرانس در نشریه محاسبات و سامانه‌های توزیع شده
نکات مهم در ارسال نسخه نهایی مقالات پذیرفته شده، نحوه ثبت نام و شرکت در کنفرانس
نکات مهم در ارسال نسخه نهایی مقالات پذیرفته شده، نحوه ثبت نام و شرکت در کنفرانس
تمدید مهلت ارسال مقالات تا تاریخ 15 بهمن 1399
مهلت ارسال مقالات به ششمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ تا تاریخ 15 بهمن 1399 تمدید شد.
پیشنهاد برگزاری کارگاههای آموزشی
نحوه پیشنهاد برگزاری کارگاههای آموزشی در روز برگزاری کنفرانس.
1

پیشنهاد برگزاری کارگاههای آموزشی
نحوه پیشنهاد برگزاری کارگاههای آموزشی در روز برگزاری کنفرانس.
نکات مهم در ارسال نسخه نهایی مقالات پذیرفته شده، نحوه ثبت نام و شرکت در کنفرانس
نکات مهم در ارسال نسخه نهایی مقالات پذیرفته شده، نحوه ثبت نام و شرکت در کنفرانس
آموزش ویدیویی سامانه مجازی کنفرانس
راهنمای تصویری نحوه کار با سامانه مجازی کنفرانس
چاپ مقالات منتخب کنفرانس در نشریه
چاپ مقالات منتخب کنفرانس در نشریه محاسبات و سامانه‌های توزیع شده
تمدید مهلت ارسال مقالات تا تاریخ 15 بهمن 1399
مهلت ارسال مقالات به ششمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ تا تاریخ 15 بهمن 1399 تمدید شد.
فایل ارائه مقالات
ارائه کنندگان مقالات کنفرانس لطفا برای ارائه مقالات خویش ترجیحا از فایل پاورپوینت استفاده نمایند.
لیست مقالات ثبت شده تا مورخه 99/12/6
لیست مقالات پذیرش شده که واریز هزینه و ثبت نام نهایی آنها تا تاریخ 99/12/06 انجام شده است.
نتایج داوری مقالات
نتایج کلیه مقالات ارسال شده به کنفرانس به ایمیل نویسندگان محترم ارسال شده است.
پوستر کنفرانس گروه تلگرامی کنفرانس گروه واتساپی کنفرانس

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان